Vietnam Trade Data

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Chung: Người đăng ký chỉ có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh nội bộ của mình và tuân theo Thỏa thuận, bao gồm khả năng Người dùng của mình: (a) xem, sao chép, in và/hoặc tải xuống Nội dung; và (b) tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc thông qua việc sử dụng Nội dung và cung cấp các sản phẩm phái sinh đó cho Người dùng. Tất cả các Dịch vụ do Người đăng ký đặt hàng đều do Trade Data Việt Nam hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam cung cấp và tuân theo Thỏa thuận, bao gồm cả Chính sách này.
 2. Thay đổi: Trong Thời hạn, Trade Data Vietnam có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ, bao gồm thêm, xóa hoặc thay đổi các tính năng hoặc chức năng, tùy từng thời điểm để phản ánh các thay đổi trong, bao gồm nhưng không giới hạn, luật hiện hành, các quy định , quy tắc, công nghệ hoặc tính sẵn có của dữ liệu. Trade Data Việt Nam sẽ thông báo cho Người đăng ký về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Người đăng ký hoặc việc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào.
 3. Quyền: Trade Data Việt Nam theo đây cấp cho Người đăng ký quyền hạn chế có thể hủy bỏ, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ chỉ cho các hoạt động kinh doanh nội bộ của Người đăng ký trong Thời hạn, bao gồm khả năng Người dùng: (a) xem, sao chép , in và/hoặc tải xuống Nội dung; và (b) tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc thông qua việc sử dụng Nội dung và cung cấp các sản phẩm phái sinh đó cho Người dùng. Giữa Trade Data Việt Nam và Người đăng ký, Trade Data Việt Nam và người cấp phép của nó giữ lại tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Dịch vụ, bao gồm Nội dung có trong bất kỳ sản phẩm phái sinh nào do Người đăng ký tạo ra và/hoặc bất kỳ thứ gì được phát triển hoặc phân phối bởi hoặc trên thay mặt cho Trade Data Việt Nam theo Thỏa thuận. Không nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là trao cho Người đăng ký,
 4. Hạn chế Sử dụng: Người đăng ký sẽ không, và sẽ không gây ra hoặc cho phép Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc cố gắng: (a) xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn chương trình hoặc dịch vụ, Nhãn hiệu hoặc bất kỳ thông báo nào về quyền sở hữu của Trade Data Việt Nam, Chi nhánh của nó hoặc người cấp phép ; (b) sử dụng Nhãn hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trade Data Việt Nam; (c) sửa đổi, tháo rời, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, sao chép, tái xuất bản, sao chép hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của Cơ sở hạ tầng; (d) “đóng khung” hoặc “nhân bản” bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp qua Internet; (e) thực hiện hoặc tiết lộ bất kỳ hoạt động đo điểm chuẩn, quét lỗ hổng, bẻ khóa mật khẩu, thâm nhập, tính khả dụng hoặc kiểm tra hiệu suất của Dịch vụ; (f) sử dụng cùng với Dịch vụ hoặc đưa vào Dịch vụ bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc thói quen có thể làm hỏng hoặc cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ máy cạp, rô-bốt, nhện nào để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; (g) ngăn cản hoạt động của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, thời lượng phiên mở rộng hoặc thực hiện các truy vấn tìm kiếm mà Trade Data Việt Nam, theo quyết định riêng của mình, xác định một cách hợp lý là lạm dụng; (h) phát triển, hỗ trợ hoặc hỗ trợ bên thứ ba phát triển, hỗ trợ hoặc hỗ trợ các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với Dịch vụ; (i) cấp phép, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, thuê ngoài, cho phép sử dụng chia sẻ thời gian hoặc văn phòng dịch vụ, khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba, bao gồm mọi tài liệu do Dịch vụ tạo ra; hoặc (j) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách nhằm: (I) quấy rối hoặc gây thiệt hại hoặc thương tích cho bất kỳ người hoặc tài sản nào; (II) vi phạm quyền riêng tư, hợp đồng hoặc tài sản của bên thứ ba; (III) vi phạm luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành; (IV) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được Thỏa thuận cho phép rõ ràng.
 5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trade Data Việt Nam không thể đảm bảo tính khả dụng, cung cấp, chất lượng, độ chính xác, tính toàn vẹn hoặc độ tin cậy của các dịch vụ và các dịch vụ đó được cung cấp “nguyên trạng”. Trade Data Việt Nam không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi hoặc yêu cầu của người đăng ký. Ngoại trừ phạm vi bị pháp luật cấm, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, tiêu đề, không vi phạm, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc bảo hành phát sinh từ bất kỳ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại.
 6. Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người đăng ký hoặc bất kỳ bên nào khác về các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc để làm gương, hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận, bán hàng, dữ liệu, dữ liệu sử dụng, thiện chí hoặc danh tiếng (ngay cả khi những thiệt hại đó có thể thấy trước hoặc khi Trade Data Việt Nam đã được thông báo hoặc có kiến thức về khả năng xảy ra những thiệt hại đó). Hơn nữa, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường, bồi hoàn hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến: (a) người đăng ký không thể sử dụng hoặc truy cập dịch vụ do: (i) đình chỉ hoặc chấm dứt của thỏa thuận; (ii) quyết định không sử dụng dịch vụ của thuê bao; (iii) Trade Data Việt Nam ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ; hoặc (iv) sự kiện bất khả kháng; (b) chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế; (c) bất kỳ khoản đầu tư, chi phí hoặc cam kết nào của người đăng ký liên quan đến thỏa thuận. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý chung của Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hay cách khác, vượt quá tổng số tiền thực tế mà người đăng ký đã trả cho các dịch vụ theo thỏa thuận làm phát sinh trách nhiệm pháp lý trong mười hai (12) tháng ngay trước sự kiện làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đó.
 7. Bồi thường: Nếu một bên thứ ba khiếu nại Trade Data Việt Nam phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm luật hiện hành nào của Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào; (b) bất kỳ Tài liệu nào được cung cấp bởi Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào, cho dù nói chung hay kết hợp với Dịch vụ; hoặc (c) bất kỳ tranh chấp nào giữa Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào, Người đăng ký, với chi phí và phí tổn duy nhất của Người đăng ký, sẽ bảo vệ Trade Data Việt Nam trước khiếu nại và bồi thường cho Trade Data Việt Nam cũng như nhân viên, cán bộ và giám đốc của họ về mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí (bao gồm bất kỳ khoản phí luật sư hợp lý nào) do tòa án trao cho nguyên đơn bên thứ ba hoặc giải quyết đã được Người đăng ký đồng ý.
 8. Bảo mật: Khi thực hiện Thỏa thuận này, mỗi bên và/hoặc Người đại diện của họ có thể tiết lộ (gọi chung là “Bên tiết lộ”) Thông tin mật cho bên kia và/hoặc Người đại diện của mình (gọi chung là “Người nhận”). Người nhận thừa nhận và đồng ý rằng Thông tin bí mật do Người tiết lộ cung cấp sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Người tiết lộ. Người nhận sẽ không tiết lộ, sao chép, sử dụng, phân phối hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào, Thông tin mật do Người tiết lộ cung cấp, trừ khi được quy định rõ ràng theo Thỏa thuận. Việc tiết lộ Thông tin bí mật đó cho Người nhận không trao cho Người nhận bất kỳ giấy phép, quyền lợi hoặc quyền dưới bất kỳ hình thức nào đối với Thông tin bí mật, trừ khi được quy định rõ ràng theo Thỏa thuận. Thông tin Bảo mật sẽ không bao gồm thông tin: (a) đang hoặc sẽ được công khai mà không có hành động hoặc thiếu sót nào của Người nhận; (b) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Người nhận trước khi tiết lộ và Người nhận không có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ Người tiết lộ; (c) được tiết lộ hợp pháp cho Người nhận bởi bên thứ ba mà không hạn chế việc tiết lộ; hoặc (d) được Người nhận phát triển độc lập mà không sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ. Người tiết lộ sẽ chỉ tiết lộ Thông tin mật khi cần thiết một cách hợp lý để tạo thuận lợi cho mục đích của Thỏa thuận. Người nhận thừa nhận và đồng ý rằng: (i) họ sẽ chỉ sử dụng Thông tin mật liên quan đến Thỏa thuận trừ khi được Người tiết lộ cho phép rõ ràng bằng văn bản; (ii) nó sẽ bảo vệ Thông tin mật bằng những nỗ lực không kém tính bảo vệ hơn những nỗ lực mà nó sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền của mình và trong mọi trường hợp không kém tính bảo vệ hơn một tiêu chuẩn hợp lý; (iii) nó sẽ không thay đổi, xóa, sao chép, chuyển đổi thành dạng có thể đọc được của con người, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, tháo rời, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, sao chép, dịch hoặc sửa đổi Thông tin mật của Người tiết lộ hoặc bất kỳ bản sao, điều chỉnh, trích xuất, sao chép nào hoặc phần hợp nhất của chúng; và (iv) sẽ chỉ tiết lộ cho các Đại diện của mình khi “cần biết” với điều kiện là Người nhận đảm bảo rằng các Đại diện đó sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận không tiết lộ bằng văn bản về cơ bản tương tự như các thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận. Mỗi bên chịu trách nhiệm về việc Người đại diện của mình vi phạm Thỏa thuận này và bên đó đồng ý thực hiện, bằng chi phí của mình, tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ thông tin bị cấm hoặc trái phép hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế các Đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế các Đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy.
 9. Bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nếu gây ra bởi các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, hạn chế của chính phủ hoặc quy định , sự cố hoặc mất điện hoặc viễn thông, thiên tai hoặc hành động khủng bố (mỗi trường hợp là một “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Mỗi bên sẽ nỗ lực hợp lý để khắc phục hậu quả của Sự kiện bất khả kháng. Nếu Sự kiện bất khả kháng đó tiếp diễn trong hơn ba mươi (30) ngày, một trong hai bên có thể hủy toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ không được thực hiện. Phần này không bào chữa cho nghĩa vụ thanh toán Dịch vụ của Người đăng ký.
 10. Giải quyết tranh chấp: Ngoại trừ quyền của một trong hai bên nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền để xin giảm nhẹ tạm thời hoặc tạm thời hoặc biện pháp khắc phục tạm thời khác để ngăn chặn tác hại không thể khắc phục được trong khi chờ quyết định cuối cùng hoặc theo đuổi khiếu nại về vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bất kỳ tranh chấp hoặc tranh cãi giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (mỗi bên gọi là “Tranh chấp”) sẽ được giải quyết bằng các cuộc đàm phán thiện chí giữa các bên mà các cuộc đàm phán sẽ không chấm dứt cho đến khi Tranh chấp được xem xét bởi một quan chức cấp cao của mỗi bên .
 11. Điều khoản khác: Người đăng ký không được chuyển nhượng Thỏa thuận hoặc cung cấp hoặc chuyển giao Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào đối với Dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Các bên là nhà thầu độc lập và mỗi bên đồng ý rằng không có mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đại lý nào tồn tại giữa các bên. Việc một trong hai bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không được coi là từ bỏ việc thực thi điều đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa thuận trong tương lai. Mỗi bên đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy định và pháp lệnh hiện hành liên quan đến việc thực hiện của mình theo Thỏa thuận. Không có mối quan hệ thụ hưởng bên thứ ba nào được tạo ra bởi Thỏa thuận. Hợp đồng cấu thành toàn bộ, tuyên bố cuối cùng và độc quyền về các điều khoản điều chỉnh giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc sự hiểu biết khác, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, liên quan. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong đơn đặt hàng của Người đăng ký hoặc tài liệu tương tự đều vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý bất kể Trade Data Việt Nam chấp nhận hoặc xác nhận đơn đặt hàng đó hoặc tài liệu tương tự. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị hủy bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành. Bất kể thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc bất kỳ điều khoản nào của pháp luật, quy định hoặc Thỏa thuận, nếu Người đăng ký là cơ quan hoặc tổ chức chính phủ, thì quyền của Người đăng ký đối với Dịch vụ sẽ không vượt quá các quyền được cung cấp theo Thỏa thuận.
 12. Định nghĩa:
“Công ty liên kết” có nghĩa là bất kỳ công ty nào: (a) được kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một bên; (b) chịu sự kiểm soát biểu quyết chung, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bên đó; hoặc (c) kiểm soát bên đó; tùy từng trường hợp, khi “kiểm soát” có nghĩa là khả năng bỏ phiếu nhiều hơn năm mươi phần trăm (50%) số chứng khoán có quyền biểu quyết đang lưu hành trong công ty đó.
“Thông tin bí mật” có nghĩa là thông tin (bao gồm bất kỳ bản sao, trích đoạn, tóm tắt hoặc điều chỉnh nào của thông tin đó), bất kể hình thức tiết lộ thông tin đó là gì: (a) được đánh dấu rõ ràng là “Bí mật” hoặc “Độc quyền” tại thời điểm tiết lộ hoặc được xác định như vậy trong một bản tóm tắt bằng văn bản được gửi trong vòng mười (10) ngày sau khi tiết lộ; hoặc (b) theo bản chất hoặc theo hoàn cảnh mà nó được tiết lộ, nên được coi là bí mật một cách hợp lý. Các bên đồng ý rằng: (i) tất cả thông tin liên quan đến quy trình kinh doanh, yêu cầu và hệ thống công nghệ thông tin, sản phẩm (bao gồm các tính năng của sản phẩm và bất kỳ thông tin nào được nhúng vào hoặc liên quan đến sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ của một bên hoặc đến quá trình phát triển, thử nghiệm và khai thác thương mại của chúng), Dịch vụ, kế hoạch bán hàng và tiếp thị, khách hàng, khách hàng tiềm năng, thị trường mục tiêu, giá cả và dữ liệu tài chính sẽ được coi là Thông tin mật của Người tiết lộ; và (ii) các điều khoản của Thỏa thuận sẽ được coi là Thông tin bí mật của Trade Data Việt Nam.
“Thông tin xác thực” có nghĩa là mã nhận dạng và mật khẩu cho từng Người dùng riêng lẻ do Trade Data Việt Nam cung cấp để truy cập và sử dụng Dịch vụ.
“Cơ sở hạ tầng” có nghĩa là tất cả phần mềm, công nghệ, trang web, nền tảng và bất kỳ bản cập nhật hoặc thay đổi nào đối với những thứ đã nói ở trên được Trade Data Việt Nam sở hữu, cấp phép hoặc sử dụng liên quan đến việc phân phối và sử dụng Nội dung. “Tài liệu” có nghĩa là bất kỳ thông tin, báo cáo, phân tích, thiết kế, thông số kỹ thuật, hướng dẫn, phần mềm, phần cứng hoặc tài liệu khác.
“Đại diện” của một bên có nghĩa là bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc cán bộ nào của một bên và/hoặc Chi nhánh, đại lý, cố vấn hoặc nhà thầu phụ của bên đó.
“Dịch vụ” có nghĩa là Nội dung và Cơ sở hạ tầng.
“Nhãn hiệu” có nghĩa là mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, dịch vụ hoặc tên thương mại, logo và các chỉ định khác của Trade Data Việt Nam, Chi nhánh và/hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam được cung cấp cho Người đăng ký liên quan đến Thỏa thuận.
“Người dùng” có nghĩa là nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý được Người đăng ký ủy quyền để truy cập và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận.
Exclusive Countries' Trade Data
Exclusive Countries' Trade Data
Read More
Access global trade data of exclusive countries including Turkey, Bangladesh, Bolivia, Ghana, Tanzania and Vietnam.
Company Contacts
Company Contacts
Read More
Get contact information of import export companies and find and connect with real prospects.
Unlimited Trade Data Search
Unlimited Trade Data Search
Read More
Search and view import export data without any limits. Access countless shipping records online.
Graphical Market View
Graphical Market View
Read More
Have graphical view of data and market reports on the basis of traded commodities, companies, monthly performance, etc.
Easy Download
Easy Download
Read More
After viewing global trade data and shipment records on our trade intelligence platform, print or download the results in Excel Spreadsheets.
Deeper <br> Insight
Deeper
Insight
Read More
Analyse global market trends, import/export turnover of companies, demand-supply chain of products, etc. and gain deeper insight.
Previous
Next

Do you need help in choosing the right plan?

Book an appointment with our sales experts for an online demo.
contact

Request for Platform Demo

en_USEnglish

Do you need help in choosing the right plan?

Book an appointment with our sales experts for an online demo.
contact
Request for Platform Demo

Do you need help in choosing the right plan?

Book an appointment with our sales experts for an online demo.
contact
Request for Platform Demo