ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 1. Chung: Người đăng ký chỉ có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh nội bộ của mình và tuân theo Thỏa thuận, bao gồm khả năng Người dùng có thể: (a) xem, sao chép, in và/hoặc tải xuống Nội dung; và (b) tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc thông qua việc sử dụng Nội dung và cung cấp các sản phẩm phái sinh đó cho Người dùng. Tất cả các Dịch vụ do Người đăng ký yêu cầu đều do Trade Data Việt Nam hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam cung cấp và tuân theo Thỏa thuận, bao gồm cả Chính sách này.
 2. Thay đổi: Trong Thời hạn, Trade Data Vietnam có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ, bao gồm thêm, xóa, thay đổi các tính năng hoặc chức năng, tùy từng thời điểm để phản ánh các thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn, về luật hiện hành, các quy định , quy tắc, công nghệ hoặc tính sẵn có của dữ liệu. Trade Data Việt Nam sẽ thông báo cho Người đăng ký về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Người đăng ký hoặc việc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào.
 3. Quyền: Trade Data Việt Nam theo đây cấp cho Người đăng ký quyền giới hạn có thể hủy bỏ, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ chỉ cho các hoạt động kinh doanh nội bộ của Người đăng ký trong Thời hạn, bao gồm khả năng Người dùng: (a) xem, sao chép , in và/hoặc tải xuống Nội dung; và (b) tạo các sản phẩm phái sinh từ hoặc thông qua việc sử dụng Nội dung và cung cấp các sản phẩm phái sinh đó cho Người dùng. Giữa Trade Data Việt Nam và Người đăng ký, Trade Data Việt Nam và người cấp phép của nó giữ lại tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Dịch vụ, bao gồm Nội dung có trong bất kỳ sản phẩm phái sinh nào do Người đăng ký tạo ra và/hoặc bất kỳ thứ gì được phát triển hoặc phân phối bởi hoặc trên thay mặt cho Trade Data Việt Nam theo Thỏa thuận. Không nội dung nào trong tài liệu này được hiểu là trao cho Người đăng ký,
 4. Hạn chế Sử dụng: Người đăng ký không được gây ra hoặc cho phép Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cố gắng: (a) xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn hiệu hoặc dịch vụ nào, Thương hiệu hoặc bất kỳ thông báo nào về Trade Data Vietnam, quyền sở hữu của các Chi nhánh hoặc người cấp phép của Trade Data Vietnam; (b) sử dụng Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trade Data Vietnam; (c) sửa đổi, tháo rời, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, sao chép, tái xuất bản, sao chép hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ phần nào của Cơ sở hạ tầng; (d) “đóng khung” hoặc “sao chép” bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp qua Internet; (e) thực hiện hoặc tiết lộ mọi hoạt động đo điểm chuẩn, quét lỗ hổng, bẻ khóa mật khẩu, thâm nhập, kiểm tra tính khả dụng hoặc hiệu suất của Dịch vụ; (f) sử dụng kết hợp với Dịch vụ hoặc đưa vào Dịch vụ bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào có thể làm hỏng hoặc cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, ở bất kỳ công cụ quét và rô-bốt để truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ; (g) ngăn cản hoạt động của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, thời lượng phiên kéo dài hoặc tiến hành các truy vấn tìm kiếm mà Trade Data Vietnam, theo quyết định riêng của mình, xác định một cách hợp lý là lạm dụng; (h) phát triển, hỗ trợ hoặc hỗ trợ bên thứ ba phát triển, hỗ trợ hoặc hỗ trợ các sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với Dịch vụ; (i) cấp phép, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, thuê ngoài, cho phép chia sẻ thời gian hoặc sử dụng văn phòng dịch vụ, khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bên thứ ba, bao gồm mọi tài liệu do Dịch vụ tạo ra; hoặc (j) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách nhằm: (I) quấy rối hoặc gây thiệt hại hoặc thương tích cho bất kỳ người hoặc tài sản nào; (II) vi phạm quyền riêng tư, quyền hợp đồng hoặc tài sản của bên thứ ba; (III) vi phạm luật, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành; (IV) truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được Thỏa thuận cho phép rõ ràng.
 5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trade Data Việt Nam không thể đảm bảo tính khả dụng, cung cấp, chất lượng, độ chính xác, tính toàn vẹn hoặc độ tin cậy của các dịch vụ và các dịch vụ đó được cung cấp “nguyên trạng”. Trade Data Việt Nam không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn hoặc các dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi hoặc yêu cầu của người đăng ký. Ngoại trừ phạm vi bị pháp luật cấm, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, tiêu đề, không vi phạm, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc bảo hành phát sinh từ bất kỳ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại.
 6. Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người đăng ký hoặc bất kỳ bên nào khác về các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc để làm gương, hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận, bán hàng, dữ liệu, dữ liệu sử dụng, thiện chí hoặc danh tiếng (ngay cả khi những thiệt hại đó có thể thấy trước hoặc khi Trade Data Việt Nam đã được thông báo hoặc có kiến thức về khả năng xảy ra những thiệt hại đó). Hơn nữa, Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản bồi thường, bồi hoàn hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến: (a) người đăng ký không thể sử dụng hoặc truy cập dịch vụ do: (i) đình chỉ hoặc chấm dứt của thỏa thuận; (ii) quyết định không sử dụng dịch vụ của thuê bao; (iii) Trade Data Việt Nam ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ; hoặc (iv) sự kiện bất khả kháng; (b) chi phí mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế; (c) bất kỳ khoản đầu tư, chi phí hoặc cam kết nào của người đăng ký liên quan đến thỏa thuận. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý chung của Trade Data Việt Nam, các chi nhánh và/hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hay cách khác, vượt quá tổng số tiền thực tế mà người đăng ký đã trả cho các dịch vụ theo thỏa thuận làm phát sinh trách nhiệm pháp lý trong mười hai (12) tháng ngay trước sự kiện làm phát sinh trách nhiệm pháp lý đó.
 7. Bồi thường: Nếu một bên thứ ba khiếu nại Trade Data Việt Nam phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm luật hiện hành nào của Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào; (b) bất kỳ Tài liệu nào được cung cấp bởi Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào, cho dù nói chung hay kết hợp với Dịch vụ; hoặc (c) bất kỳ tranh chấp nào giữa Người đăng ký hoặc bất kỳ Người dùng nào, Người đăng ký, với chi phí và phí tổn duy nhất của Người đăng ký, sẽ bảo vệ Trade Data Việt Nam trước khiếu nại và bồi thường cho Trade Data Việt Nam cũng như nhân viên, cán bộ và giám đốc của họ về mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và chi phí (bao gồm bất kỳ khoản phí luật sư hợp lý nào) do tòa án trao cho nguyên đơn bên thứ ba hoặc giải quyết đã được Người đăng ký đồng ý.
 8. Bảo mật: Khi thực hiện Thỏa thuận này, mỗi bên và/hoặc Người đại diện của họ có thể tiết lộ (gọi chung là “Bên tiết lộ”) Thông tin mật cho bên kia và/hoặc Người đại diện của mình (gọi chung là “Người nhận”). Người nhận thừa nhận và đồng ý rằng Thông tin bí mật do Người tiết lộ cung cấp sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của Người tiết lộ. Người nhận sẽ không tiết lộ, sao chép, sử dụng, phân phối hoặc chuyển nhượng, trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào, Thông tin mật do Người tiết lộ cung cấp, trừ khi được quy định rõ ràng theo Thỏa thuận. Việc tiết lộ Thông tin bí mật đó cho Người nhận không trao cho Người nhận bất kỳ giấy phép, quyền lợi hoặc quyền dưới bất kỳ hình thức nào đối với Thông tin bí mật, trừ khi được quy định rõ ràng theo Thỏa thuận. Thông tin Bảo mật sẽ không bao gồm thông tin: (a) đang hoặc sẽ được công khai mà không có hành động hoặc thiếu sót nào của Người nhận; (b) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Người nhận trước khi tiết lộ và Người nhận không có được thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ Người tiết lộ; (c) được tiết lộ hợp pháp cho Người nhận bởi bên thứ ba mà không hạn chế việc tiết lộ; hoặc (d) được Người nhận phát triển độc lập mà không sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ. Người tiết lộ sẽ chỉ tiết lộ Thông tin mật khi cần thiết một cách hợp lý để tạo thuận lợi cho mục đích của Thỏa thuận. Người nhận thừa nhận và đồng ý rằng: (i) họ sẽ chỉ sử dụng Thông tin mật liên quan đến Thỏa thuận trừ khi được Người tiết lộ cho phép rõ ràng bằng văn bản; (ii) nó sẽ bảo vệ Thông tin mật bằng những nỗ lực không kém tính bảo vệ hơn những nỗ lực mà nó sử dụng để bảo vệ thông tin độc quyền của mình và trong mọi trường hợp không kém tính bảo vệ hơn một tiêu chuẩn hợp lý; (iii) nó sẽ không thay đổi, xóa, sao chép, chuyển đổi thành dạng có thể đọc được của con người, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, tháo rời, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, sao chép, dịch hoặc sửa đổi Thông tin mật của Người tiết lộ hoặc bất kỳ bản sao, điều chỉnh, trích xuất, sao chép nào hoặc phần hợp nhất của chúng; và (iv) sẽ chỉ tiết lộ cho các Đại diện của mình khi “cần biết” với điều kiện là Người nhận đảm bảo rằng các Đại diện đó sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận không tiết lộ bằng văn bản về cơ bản tương tự như các thỏa thuận được quy định trong Thỏa thuận. Mỗi bên chịu trách nhiệm về việc Người đại diện của mình vi phạm Thỏa thuận này và bên đó đồng ý thực hiện, bằng chi phí của mình, tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ thông tin bị cấm hoặc trái phép hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tất cả các biện pháp hợp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn, tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án) để hạn chế Người đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế các Đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy. tiến hành tố tụng tại tòa án) để hạn chế các Đại diện của mình tiết lộ hoặc sử dụng Thông tin mật của Người tiết lộ bị cấm hoặc trái phép. Nếu Người nhận được yêu cầu tiết lộ Thông tin Bí mật theo lệnh tư pháp, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, yêu cầu quy định, yêu cầu theo luật định hoặc hoạt động khác của pháp luật, trước khi tiết lộ Thông tin Bí mật, Người nhận, nếu được pháp luật cho phép và nếu điều đó thực tế hợp lý trong hoàn cảnh, sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản hợp lý cho Người tiết lộ để cho phép Người tiết lộ thực hiện bất kỳ hành động bảo vệ sẵn có nào trước khi tiết lộ như vậy.
 9. Bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện nếu gây ra bởi các điều kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, hạn chế của chính phủ hoặc quy định , sự cố hoặc mất điện hoặc viễn thông, thiên tai hoặc hành động khủng bố (mỗi trường hợp là một “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Mỗi bên sẽ nỗ lực hợp lý để khắc phục hậu quả của Sự kiện bất khả kháng. Nếu Sự kiện bất khả kháng đó tiếp diễn trong hơn ba mươi (30) ngày, một trong hai bên có thể hủy toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ không được thực hiện. Phần này không bào chữa cho nghĩa vụ thanh toán Dịch vụ của Người đăng ký.
 10. Giải quyết tranh chấp: Ngoại trừ quyền của một trong hai bên nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền để xin giảm nhẹ tạm thời hoặc tạm thời hoặc biện pháp khắc phục tạm thời khác để ngăn chặn tác hại không thể khắc phục được trong khi chờ quyết định cuối cùng hoặc theo đuổi khiếu nại về vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bất kỳ tranh chấp hoặc tranh cãi giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (mỗi bên gọi là “Tranh chấp”) sẽ được giải quyết bằng các cuộc đàm phán thiện chí giữa các bên mà các cuộc đàm phán sẽ không chấm dứt cho đến khi Tranh chấp được xem xét bởi một quan chức cấp cao của mỗi bên .
 11. Điều khoản khác: Người đăng ký không được chuyển nhượng Thỏa thuận hoặc cung cấp hoặc chuyển giao Dịch vụ hoặc bất kỳ quyền lợi nào đối với Dịch vụ cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Các bên là nhà thầu độc lập và mỗi bên đồng ý rằng không có mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đại lý nào tồn tại giữa các bên. Việc một trong hai bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không được coi là từ bỏ việc thực thi điều đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa thuận trong tương lai. Mỗi bên đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy định và pháp lệnh hiện hành liên quan đến việc thực hiện của mình theo Thỏa thuận. Không có mối quan hệ thụ hưởng bên thứ ba nào được tạo ra bởi Thỏa thuận. Hợp đồng cấu thành toàn bộ, tuyên bố cuối cùng và độc quyền về các điều khoản điều chỉnh giữa các bên liên quan đến chủ đề của nó và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc sự hiểu biết khác, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, liên quan. Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong đơn đặt hàng của Người đăng ký hoặc tài liệu tương tự đều vô hiệu và không có hiệu lực pháp lý bất kể Trade Data Việt Nam chấp nhận hoặc xác nhận đơn đặt hàng đó hoặc tài liệu tương tự. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị hủy bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành. Bất kể thỏa thuận nào với bên thứ ba hoặc bất kỳ điều khoản nào của pháp luật, quy định hoặc Thỏa thuận, nếu Người đăng ký là cơ quan hoặc tổ chức chính phủ, thì quyền của Người đăng ký đối với Dịch vụ sẽ không vượt quá các quyền được cung cấp theo Thỏa thuận.
 12. Định nghĩa:
“Công ty liên kết” có nghĩa là bất kỳ công ty nào: (a) được kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi một bên; (b) chịu sự kiểm soát biểu quyết chung, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bên đó; hoặc (c) kiểm soát bên đó; tùy từng trường hợp, khi “kiểm soát” có nghĩa là khả năng bỏ phiếu nhiều hơn năm mươi phần trăm (50%) số chứng khoán có quyền biểu quyết đang lưu hành trong công ty đó.
“Thông tin bí mật” có nghĩa là thông tin (bao gồm bất kỳ bản sao, trích đoạn, tóm tắt hoặc điều chỉnh nào của thông tin đó), bất kể hình thức tiết lộ thông tin đó là gì: (a) được đánh dấu rõ ràng là “Bí mật” hoặc “Độc quyền” tại thời điểm tiết lộ hoặc được xác định như vậy trong một bản tóm tắt bằng văn bản được gửi trong vòng mười (10) ngày sau khi tiết lộ; hoặc (b) theo bản chất hoặc theo hoàn cảnh mà nó được tiết lộ, nên được coi là bí mật một cách hợp lý. Các bên đồng ý rằng: (i) tất cả thông tin liên quan đến quy trình kinh doanh, yêu cầu và hệ thống công nghệ thông tin, sản phẩm (bao gồm các tính năng của sản phẩm và bất kỳ thông tin nào được nhúng vào hoặc liên quan đến sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ của một bên hoặc đến quá trình phát triển, thử nghiệm và khai thác thương mại của chúng), Dịch vụ, kế hoạch bán hàng và tiếp thị, khách hàng, khách hàng tiềm năng, thị trường mục tiêu, giá cả và dữ liệu tài chính sẽ được coi là Thông tin mật của Người tiết lộ; và (ii) các điều khoản của Thỏa thuận sẽ được coi là Thông tin bí mật của Trade Data Việt Nam.
“Thông tin xác thực” có nghĩa là mã nhận dạng và mật khẩu cho từng Người dùng riêng lẻ do Trade Data Việt Nam cung cấp để truy cập và sử dụng Dịch vụ.
“Cơ sở hạ tầng” có nghĩa là tất cả phần mềm, công nghệ, trang web, nền tảng và bất kỳ bản cập nhật hoặc thay đổi nào đối với những thứ đã nói ở trên được Trade Data Việt Nam sở hữu, cấp phép hoặc sử dụng liên quan đến việc phân phối và sử dụng Nội dung. “Tài liệu” có nghĩa là bất kỳ thông tin, báo cáo, phân tích, thiết kế, thông số kỹ thuật, hướng dẫn, phần mềm, phần cứng hoặc tài liệu khác.
“Đại diện” của một bên có nghĩa là bất kỳ nhân viên, giám đốc hoặc cán bộ nào của một bên và/hoặc Chi nhánh, đại lý, cố vấn hoặc nhà thầu phụ của bên đó.
“Dịch vụ” có nghĩa là Nội dung và Cơ sở hạ tầng.
“Nhãn hiệu” có nghĩa là mọi nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, dịch vụ hoặc tên thương mại, logo và các chỉ định khác của Trade Data Việt Nam, Chi nhánh và/hoặc người cấp phép của Trade Data Việt Nam được cung cấp cho Người đăng ký liên quan đến Thỏa thuận.
“Người dùng” có nghĩa là nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý được Người đăng ký ủy quyền để truy cập và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận.co
Dữ liệu quốc gia độc quyền
Dữ liệu quốc gia độc quyền
Read More
Truy cập dữ liệu thương mại toàn cầu của các quốc gia độc quyền bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Bolivia, Ghana, Tanzania và Việt Nam.
Liên hệ công ty
Liên hệ công ty
Read More
Nhận thông tin liên hệ của các công ty xuất nhập khẩu và tìm và kết nối với những khách hàng tiềm năng thực sự.
Dữ liệu giao dịch không giới hạn
Dữ liệu giao dịch không giới hạn
Read More
Tìm kiếm và xem dữ liệu xuất nhập khẩu không giới hạn. Truy cập vô số hồ sơ vận chuyển trực tuyến.
Chế độ xem thị trường đồ họa
Chế độ xem thị trường đồ họa
Read More
Có chế độ xem đồ họa về dữ liệu và báo cáo thị trường trên cơ sở hàng hóa được giao dịch, công ty, hiệu suất hàng tháng, v.v.
Tải xuống dễ dàng
Tải xuống dễ dàng
Read More
Sau khi xem dữ liệu thương mại toàn cầu và hồ sơ lô hàng trên nền tảng tình báo thương mại của chúng tôi, hãy in hoặc tải xuống kết quả trong Bảng tính Excel.
Sâu sắc hơn <br> Cái nhìn thấu suốt
Sâu sắc hơn
Cái nhìn thấu suốt
Read More
Phân tích xu hướng thị trường toàn cầu, kim ngạch xuất nhập khẩu của các công ty, chuỗi cung cầu sản phẩm, v.v. và hiểu sâu hơn.
Previous
Next

Bạn có cần giúp đỡ trong việc lựa chọn kế hoạch phù hợp?

Đặt một cuộc hẹn với các chuyên gia bán hàng của chúng tôi để có một bản demo trực tuyến.
contact

Yêu cầu Demo nền tảng

viVietnamese
Chính sách Bảo mật

Vietnam Trade Data made by CIC (referred to as “we” or “us” in this Privacy Policy) operate this website https://tradedata.vn/ (“our Website”). We are committed to respecting and protecting your personal data collected through or in connection with our Website.

1.Introduction
We take our responsibilities under the Singapore Personal Data Protection Act 2012 seriously. We also recognize the importance of the personal data you have entrusted to us and believe that it is our responsibility to properly manage, protect and process your personal data.

This Privacy Policy is designed to assist you in understanding how we collect, use, disclose and/or process the personal data you have provided to us, as well as to assist you in making an informed decision before providing us with any of your personal data.

If you, at any time, have any queries on this policy or any other queries in relation to how we may manage, protect and/or process your personal data, please do not hesitate to contact our Data Protection Officer (the “DPO”) at the contact details below.

This Privacy Policy (together with our Website Terms of Use) sets out the basis on which we use and process any personal data we collect from you as a user of our Website. By accessing our Website, you hereby agree to be bound by the terms of this Privacy Policy.

In addition, our Website may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers, affiliates or other third parties. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies. As these websites are not owned or operated by us, we do not accept any responsibility or liability for the contents of these websites and their privacy policies and you access and provide your personal data to these third-party websites at your own risk. Please check these policies before you submit any personal data to any such websites.

2. Personal data we collect
We may collect and process personal data about you such as:

(a) Personal data that you may provide when submitting or making available personal data to, our Website. This includes but is not limited to any personal data provided when you contact us through our contact page such as your name, email address and contact details.

(b) If you contact us for any reason, we may keep a record of that correspondence.

(c) Personal data that may be captured via any error logging and reporting tool that captures error report data and, at your option and with your consent, sends this data to us in order for us to be informed of any software errors or problems that may occur during your use of our Website or the services provided on it.

(d) Details of your visits to our Website, the activities you engage in when accessing our Website and the resources that you access on or via our Website.

3. Cookies
We use cookies on our Website. A cookie is a text file that a website transfers to your computer’s hard disk so that the website can remember who you are. Cookies only record those areas of a website that have been visited by your computer and for how long.

You have the ability to accept or decline cookies by modifying the setting in your browser. If you would like to do this, please see the help menu of your browser. However, you may not be able to use all the interactive features of our Website if cookies are disabled.

4. How we use your personal data
We may use your personal data that we possess for the following purposes:

(a) to process, administer and/or manage your Member account with us and contact you as may from time to time be necessary in connection with your use of our Website and/or the Services made available on it;

(b) to contact you through the contact information provided by you in order to provide you with information that you request from us;

(c) to manage and administer your use of our Website and contact you as may from time to time be necessary in connection with your use of our Website;

(d) To collect information relating to your online interactions with us (including, for example, your IP address and the pages you view) so that we can offer you a more consistent and personalized experience in your relationship with us and better serve your needs by customizing the content that we share with you;

(e) to store, host and/or back up (whether for disaster recovery or otherwise) your personal data, whether within or outside Singapore;

(f) for record-keeping purposes;

(g) to conduct research, analysis and development activities (including but not limited to data analytics, surveys and/or profiling) to improve our Website, services and facilities in order to enhance the services we provide to you, where you have consented to be contacted for such purposes;

(h) to perform credit risk, know-your-customer, anti-money laundering / countering the financing of terrorism, financial and other relevant risk assessments and checks on you;

(i) to responding to legal process, pursuing legal rights and remedies, defending litigation and managing any complaints or claims;

(j) to respond to requests for information from public and governmental / regulatory authorities, statutory boards, related companies and for audit, compliance, investigation and inspection purposes;

(k) to comply with any applicable law, regulation, legal process or government request;

(l) to enforce or apply our Terms of Use and [insert name of Platform Agreement]; or

(m) to protect the rights, property or safety of any person (including for the purposes of fraud detection and prevention).

5. Disclosure of your information
Your personal data may be used, disclosed, maintained, accessed, processed and/or transferred to the following third parties, whether sited in Singapore or outside of Singapore (including the People’s Republic of China), for one or more of the purposes set out above:

(a) our headquarters, subsidiaries and group companies;

(b) third party service providers which require the processing of your data, for example, third party service providers which have been engaged by us to: (i) to provide and maintain any IT equipment used to store and access your personal information; (ii) to host and maintain our Website; or (iii) otherwise in connection with the provision of certain services provided to you on or via our Website;

(c) our auditors and legal advisors;

(d) public and governmental/regulatory authorities, statutory boards, industry associations; and /or

(e) courts and other alternative dispute forums.

In certain circumstances we may provide third parties (whether or not located in Singapore) with aggregate information about our Website’s users. This may include information about your computer, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and to report aggregate information to our advertisers. This is anonymized statistical data about our users’ browsing actions and patterns, and does not identify any individual. If we are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation, or in order to enforce or apply our Website Terms of Use; or to protect the rights, property, or safety of any person (including for example for the purposes of fraud detection and prevention). Please rest assured that we never sell or rent your personal data.

6. Transfer of your personal data outside of Singapore
The personal data that we collect from you may be transferred to, used, processed and stored outside of Singapore for one or more of the purposes set out above. By submitting your personal data and/or using our Website, you agree and consent to such transfer, storing or processing.

We have entered into contractual undertakings to ensure that the personal data which we collect from you and transfer to our service providers (whether or not located in Singapore) is adequately protected.

We will take reasonable steps to maintain appropriate physical, technical and administrative security to help prevent loss, misuse, unauthorized access, disclosure or modification of your personal information.

7. Updating your information
Where you submit your personal data on our Website, you should try to ensure such personal data is accurate, and let us know if such personal data changes so that we are not holding any inaccurate personal data about you.

8. Your rights
You may withdraw your consent for us to collect, use, disclose and/or process your personal data for some or all of the purposes listed in this Privacy Policy.

You may request to access and/or correct the personal data currently in our possession by writing to the Data Protection Officer using the contact details provided below. Please note that we may charge you a reasonable fee for the handling and processing of your requests to access your personal data.

9. Changes to this Privacy Policy
We reserve the right to amend the terms of this Privacy Policy at our absolute discretion. Any amended privacy policy will be posted on our Website. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes we have made as they are binding on you. Your continued use of our Website and/or the services made available on or via our Website following any amendment of this Privacy Policy will signify your assent to and acceptance of its revised terms.

10. Further information about protection of personal data and the Singapore Personal Data Protection Act 2012
If you want to contact us with specific queries or concerns in relation to this Privacy Policy, or if you have any questions or complaints as to how your personal data is collected, used, disclosed and/or processed by us, please contact our Data Protection Officer at admin@tradedata.vn.

Điều khoản và Điều kiện

1. General: Subscriber may access and use the Services solely for its internal business operations and in accordance with the Agreement, including the ability for its Users to: (a) view, copy, print and/or download the Content; and (b) create derivative works of or through the use of the Content and make available such derivative works to Users. All Services ordered by Subscriber are provided by Vietnam Trade Data or its licensors and subject to the Agreement, including this Policy.

2. Changes: During the Term, Vietnam Trade Data reserves the right to modify or discontinue the Services, including adding, removing or changing features or functionality, from time to time to reflect changes in, including but not limited to, applicable law, regulations, rules, technology or availability of data. Vietnam Trade Data will notify Subscriber of any material changes to Subscriber’s ability to access or use the Services or discontinuation of any Services.

3. Rights: Vietnam Trade Data hereby grants to Subscriber a revocable, non-exclusive, and non-transferable limited right to use the Services solely for Subscriber’s internal business operations of the Subscriber during the Term, including the ability for Users to: (a) view, copy, print and/or download the Content; and (b) create derivative works of or through the use of the Content and make available such derivative works to Users. As between Vietnam Trade Data and Subscriber, Vietnam Trade Data and its licensors retain all ownership and intellectual property rights in and to the Services, including the Content contained in any derivative works created by Subscriber thereof, and/or anything developed or delivered by or on behalf of Vietnam Trade Data under the Agreement. Nothing contained herein shall be construed as conferring to Subscriber, by implication or otherwise, any intellectual property rights in and to the Services.

4. Limitations and Restrictions on Use: Subscriber shall not, and shall not cause or permit Users or any third parties to, or attempt to: (a) remove or modify any program or service markings, Trademarks or any notice of Vietnam Trade Data’s, its Affiliates’ or licensors’ propriety rights; (b) use Trademarks without Vietnam Trade Data’s prior written consent; (c) modify, disassemble, decompile, reverse engineer, reproduce, republish, copy or make derivative works of any part of the Infrastructure; (d) “frame” or “mirror” any Services provided through the Internet; (e) perform or disclose any benchmarking, vulnerability scanning, password cracking, penetration, availability or performance testing of the Services; (f) use in conjunction with the Services or introduce into the Services any device, software, or routine that could damage or interfere with the proper operation of the Services, including, but not limited to any scraper, robot, spider to access or use the Services; (g) inhibit the operation of the Services, including, but not limited to, denial of service attacks, extensive session lengths or conducting search queries that Vietnam Trade Data, in its sole discretion, reasonably determines to be abusive; (h) develop, support or assist a third party in developing, supporting or assisting with products or services that are competitive to the Services; (i) license, sell, resell, transfer, assign, distribute, outsource, permit timesharing or service bureau use, commercially exploit or otherwise make available the Services to a third party, including any materials generated by the Services; or (j) access or use the Services in a manner intended to: (I) harass or cause damage or injury to any person or property; (II) violate a third party’s privacy, contractual or property rights; (III) violate applicable laws, ordinances or regulations; (IV) access or use the Services for any purpose other than as expressly permitted by the Agreement.

5. Disclaimers: Vietnam Trade Data cannot guarantee the availability, provision, quality, accuracy, integrity or reliability of the services and such services are provided “as is”. Vietnam Trade Data does not warrant that the services will be error-free or uninterrupted or that the services will meet subscriber’s expectations or requirements. Except to the extent prohibited by law, Vietnam Trade Data, its affiliates and licensors disclaim all warranties, including any implied warranties or conditions of merchantability, satisfactory quality, title, non-infringement, fitness for a particular purpose, or warranties arising out of any course of dealing or usage of trade.

6. Limitation of Liability: Under no circumstances shall Vietnam Trade Data, its affiliates and/or licensors be liable to subscriber or any other party for indirect, incidental, consequential, special, punitive, or exemplary damages, or any loss of revenue, profits, sales, data, data use, goodwill or reputation (even if such damages are foreseeable or where Vietnam Trade Data has been advised or has knowledge of the possibility of such damages). Further, Vietnam Trade Data, its affiliates and/or licensors will not be responsible for any compensation, reimbursement or damages arising in connection with: (a) subscriber’s inability to use or access the services as a result of: (i) suspension or termination of the agreement; (ii) subscriber’s decision not to use the services; (iii) Vietnam Trade Data’s discontinuation of any or all of the services; or (iv) a force majeure event; (b) the cost of procurement of subsitute goods or services; (c) any investments, expenditures or commitments by subscriber in connection with the agreement. Under no circumstances shall the aggregate liability of Vietnam Trade Data, its affiliates and/or licensors arising out of or in relation to the agreement, whether in contract, tort or otherwise, exceed the total amounts actually paid by subscriber for the services under the agreement giving rise to the liability during the twelve (12) months immediately preceding the event giving rise to such liability.

7. Indemnification: If a third party makes a claim against Vietnam Trade Data arising out of or in connection with: (a) any breach of the Agreement or violation of applicable law by Subscriber or any User; (b) any Materials furnished by Subscriber or any User, whether generally or in conjunction with the Services; or (c) any dispute between Subscriber or any User, Subscriber, at the Subscriber’s sole cost and expense, will defend Vietnam Trade Data against the claim and indemnify Vietnam Trade Data and its employees, officers and directors for any damages, liabilities, costs and expenses (including any reasonable attorney’s fees) awarded by a court to the third party claimant or settlement agreed to by Subscriber.

8. Confidentiality: In the performance of this Agreement, each party and/or its Representative may disclose (collectively, the “Discloser”) Confidential Information to the other party and/or its Representative (collectively, the “Receiver”). Receiver acknowledges and agrees that the Confidential Information provided by Discloser shall remain the sole and exclusive property of Discloser. Receiver shall not disclose, reproduce, use, distribute, or transfer, directly or indirectly, in any form, by any means, or for any purpose, the Confidential Information provided by Discloser, except as expressly provided under the Agreement. The disclosure of such Confidential Information to Receiver does not confer upon Receiver any license, interest, or rights of any kind in or to the Confidential Information, except as expressly provided under the Agreement. Confidential Information shall not include information that: (a) is or becomes publicly available through no act or omission of the Receiver; (b) was in the Receiver’s lawful possession prior to the disclosure and had not been obtained by the Receiver either directly or indirectly from the Discloser; (c) is lawfully disclosed to the Receiver by a third party without restriction on the disclosure; or (d) is independently developed by the Receiver without the use of the Discloser’s Confidential Information. The Discloser shall disclose only such Confidential Information as is reasonably necessary to the facilitate the purpose of the Agreement. The Receiver acknowledges and agrees that: (i) it will use the Confidential Information solely in connection with the Agreement unless otherwise expressly authorized in writing by the Discloser; (ii) it will protect the Confidential Information using efforts no less protective than those it uses to protect its own proprietary information and in no event less protective than a reasonable standard; (iii) it will not alter, deface, copy, convert into human readable form, create derivative works, distribute, disassemble, decompile, reverse engineer, reproduce, translate or otherwise modify the Discloser’s Confidential Information or any copy, adaptation, extract, transcription or merged portion thereof; and (iv) will only disclose to its Representatives with a “need to know” provided that the Receiver ensures that such Representatives will be bound by written non-disclosure agreements substantially similar to those set forth in the Agreement. Each party is responsible for a breach of this Agreement by its Representatives and the party agrees to take, at its sole expense, all reasonable measures (including, but not limited to, instituting court proceedings) to restrain its Representatives from prohibited or unauthorized disclosure or use of Discloser’s Confidential Information. If the Receiver is required to disclose Confidential Information pursuant to a judicial order, subpoena, search warrant, regulatory requirement, statutory requirement or other operation of law, prior to disclosing Confidential Information, the Receiver, if permitted by law and if its reasonably practical in the circumstances, will provide reasonable written notice to the Discloser in order to allow the Discloser to take any available protective action prior to such disclosure.

9. Force Majeure: Neither party shall be responsible for a failure or delay in performance if caused by conditions beyond its reasonable control such as, but not limited to, an act of war, fires, floods, acts of God, governmental or regulatory restrictions, power or telecommunication outages or failures, natural disasters, or acts of terrorism (each a “Force Majeure Event”). Each party will use reasonable efforts to cure the effect of a Force Majeure Event. If such Force Majeure Event continues for more than thirty (30) days, either party may cancel any unperformed Services, in whole or in part. This Section does not excuse Subscriber’s obligation to pay for the Services.

10. Dispute Resolution: Except for the right of either party to apply to a court of competent jurisdiction for interim or interlocutory relief or other provisional remedy to prevent irreparable harm pending final determination or to pursue a claim for infringement of any intellectual property right, any dispute or controversy between the parties arising out of or relating to the Agreement (each, a “Dispute”) shall be resolved by good faith negotiations between the parties which negotiations shall not terminate until the Dispute has been considered by a senior officer of each party.

11. Miscellaneous: Subscriber may not assign the Agreement or give or transfer the Services, or any interest in the Services, to another individual or entity. The parties are independent contractors and each party agrees that no partnership, joint venture or agency relationship exists between the parties. Failure by either party to enforce any provision of the Agreement shall not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision in the Agreement. Each party agrees to comply with all applicable laws, regulations, and ordinances relating to its performance under the Agreement. No third party beneficiary relationships are created by the Agreement. The Agreement constitutes the complete, final and exclusive statement of the governing provisions between the parties with respect to its subject matter and supersede any and all other agreements or understandings, written or oral, with respect thereto. Any terms and conditions in Subscriber’s purchase order or similar document are void and have no legal effect notwithstanding Vietnam Trade Data’s acceptance or acknowledgement of such order or similar document. If any provision of the Agreement is held to be invalid or unenforceable, that provision will be struck and the remaining provisions shall be enforced. Notwithstanding any agreement with a third party or any provision of law, regulation or Agreement, if Subscriber is an agency of or a government organization, then Subscriber’s rights in respect of the Services shall not exceed the rights provided under the Agreement. Unless expressly noted otherwise, the Agreement shall not be modified or amended or any term within the Agreement waived except as mutually agreed by Vietnam Trade Data and Subscriber in writing.

12. Definitions:
Affiliate” means any corporation that: (a) is controlled, either directly or indirectly, by a party; (b) is under common voting control, either directly or indirectly, with the party; or (c) that controls the party; as the case may be, where “control” means the ability to vote greater than fifty percent (50%) of the outstanding voting securities in such corporation.

“Confidential Information” means information (including any copies, extracts, summaries or adaptations of such information), regardless of the form of its disclosure, that is either: (a) clearly marked as “Confidential” or “Proprietary” at the time of disclosure or identified as such in a written summary delivered within ten (10) days following the disclosure; or (b) that by its nature or by the circumstances in which it is disclosed, ought reasonably be considered to be confidential. The parties agree that: (i) all information relating to business processes, information technology systems and requirements, products (including product features and any information that is embedded in or related to a party’s product, technology or services or to the development, testing and commercial exploitation thereof), the Services, sales and marketing plans, customers, prospective customers, target markets, pricing and financial data shall be deemed to be Confidential Information of the Discloser; and (ii) the terms of the Agreement shall be deemed to be Confidential Information of Vietnam Trade Data.

“Credentials” means an identification code and a password for each individual User provided by Vietnam Trade Data to access and use the Services.

“Infrastructure” means all software, technology, websites, platform and any updates or changes to the foregoing owned, licensed or utilized by Vietnam Trade Data in connection with the delivery and use of the Content. “Materials” means any information, report, analysis, design, specification, instruction, software, hardware or other material.

“Representative” of a party shall mean any employees, directors or officers of a party and/or its Affiliate, agent, advisors or subcontractors.

“Services” means the Content and the Infrastructure.

“Trademarks” means any trademarks, service marks, service or trade names, logos and other designations of Vietnam Trade Data, its Affiliates and/or licensors that are made available to Subscriber in connection with the Agreement.

“User” means an employee, contractor or agent authorized by Subscriber to access and use the Services in accordance with the Agreement.

Thank you for your interest in Vietnam Trade Data services

Please take a few moments to complete this form and speak with our experts

Fields marked with an asterisk (*) are required.

contact
Please take a few moments to complete this form and speak with our experts

Fields marked with an asterisk (*) are required.

contact
contact

Bạn có cần giúp đỡ trong việc lựa chọn kế hoạch phù hợp?

Đặt một cuộc hẹn với các chuyên gia bán hàng của chúng tôi để có một bản demo trực tuyến.
contact
Yêu cầu Demo nền tảng